EnergyManager har i tillegg til alle «vanlige» EOS-funksjoner, en rekke andre relaterte og nyttige moduler og funksjoner.

EnergyManager er utviklet i Norge over de siste 10 årene, Da vi utviklet softwaren hadde vi stort fokus på å gjøre det tilpasningsvennlig til ulike typer virksomheter og skalerbart fra de minste til de største. Systemet er delt opp i 12 ulike valgfrie moduler/fokusområder

Data
Innsikt
Tiltak

Datafangst

Energy Manager kommuniserer med de aller fleste teknologier for oppsamling og distribusjon av data. I utviklingen er det lagt stor vekt på fleksibilitet og å kunne benytte ulike tjenester, skyløsninger, ulike filformater og APIer. Vi har også vår egen multi gateway, og kan via 4G hente data uten å komme i konflikt med brannmurer.

Elhub

Fra vår Self Service-modul kan vi eller kunden kjøre spørringer direkte mot Elhub, og hente inn alle målere knyttet til et ogr.nr. sømløst og relativt enkelt. Dette krever ingen fysiske installasjoner i byggene og håndterer alle strømmålere fra alle selskaper.

Kommunikasjonsløsninger

Vi kommuniserer med alle APIer, skyløsninger, SD anlegg, ulike filformater, 4G gateaways. Internt i byggene/anleggene har vi også gode løsninger som kommuniserer med Modbus. M bus, Bacnet, Pulsutganger, Lorawan og flere løsninger. Trådløst eller trådbundne løsninger.

Aktuelle data ( Eksempler )

Energy Manager benytter ulike data til ulike behov /formål. Her kan nevnes noen Energidata fra ulike energibærere ( Strøm, vannbåren, sol, vind, fjernvarme, gass mm ) Inneklimadata / Temp, Co2, Fukt, lys Vannforbruk Utslippsmålinger mm

Innsikt i data

Ved å ha tilgang til data får man innsikt som kan benyttes til flere formål i Energy Manager. Herunder finne potensialer, oppdage avvik, motta alarmer, dokumentere resultater, motivere medarbeidere, dokumentere inneklima mm


Effekt/Peak

Effekt uttak får et stadig større fokus og koster stadig mer i form av effekleddet i tariffer for overføring av kraft. Energy Manager har derfor laget en egen effektmodul som gir innsikt i effektutvikling, effektprofiler mm. Dette er et hjelpemiddel for å få ned effektkostnader og dokumentere resultater av effektiltak.

Energi(EOS)

Vår EOS-modul er utviklet basert på lang erfaring med energiledelse og bruk av ulike systemer, men ikke minst har vi lagt til mange nyttige funksjoner vi ikke har funnet i andre systemer. Kort fortalt brukes dette til følgende formå.: Finne potensialer, oppdage avvik, analyse av årsaker og dokumentere resultater.

Inneklima

Energy Manager inneholder en egen modul for logging og visualisering av inneklima. Det kan være luftkvalitet, temp, CO2, radon, fuktighet mm. Ved å logge dette kan man dokumentere og sette opp aut alarmer ved avvik. Alt som kan logges kan visualiseres og logges. Også mer spesielle behov som prosessdata, vannkvalitet osv, Ingen begrensninger så sant det er målbart

Vannforbruk

Energy Manager har også lagt til rette for måling og overvåking/alarmering på vannforbruk. Små lekkasjer kan medføre store kostnader som ikke oppdages. Vann handler om miljø, knapphet og har en kostnad på linje med energi.

Avfall

Ved å knytte opp kommunikasjon med ulike avfallsselskaper kan vi i Energy Manager tilby en god oversikt over avfallshpåntering mm. Denne modulen er under utvikling og kan enkelt tilpasses kundens behov.

Alarmmodul

I systemet er det mulighet til selv å administrere når systemet skal varsle om avvik. Det kan være energibruk, vannforbruk, effekttopper, inneklimaparametre, prosessparametre osv. Brukeren kan selv administrere dette og sette inn betingelser, hvem som skal få alarmen mm. Alle alarmer loggføres automatisk og man kan tildele oppgaver relatert til alarmer/avvik mm.

ADmin modul

Ved utviklingen av Energy Manager det lagt stor vekt på at våre kunder og partnere selv kan administrere løsningen om de ønsker det. Slik at man selv kan legge til anlegg, bygge hiarkiet, navngi bygg og målere, opprette brukere osv. Slik at man ikke trenger ha våre konsulenter til slike oppgaver og dermed sparer kostnader.

Tiltak & Aksjoner

Energy Manager er mer enn datafangst og visualisering. Systemet har også moduler for å holde orden på oppgaver, tiltak, lukking av avvik mm. Dette er viktige momenter å ivareta. Noen velger å bruke eksisterende systemer til dette, andre velger å bruke Energy Manager til dette. Vi tilbyr også APIer mot andre FDV-systemer mm. Ved ISO-sertifisering mm er det en stor fordel å samle alt energiarbeid, etter vår erfaring.

Oppgaver kan tildeles internt i organisasjonen, eller det kan tildeles til eksterne partnere som elektrikere, servicepartnere, driftstjenester mm.

Oppgaver og tiltak

Daglige oppgaver, Ad Hoc-oppgaver, gjentakende oppgaver mm.

Prosjekter

I prosjektmodulen kan man holde oversikt på prosjekter, underprosjekter mm. Herunder tildele roller og ansvar, sette tidsfrister mm. Dette er en enkel modul om man sammenlikner med fullverdige prosjektverkøy.

Energiavvik/andre avvik

Når det oppstår alarmer i form av overforbruk mm så kaller vi dette for et energiavvik. Da kan man direkte i systemet tildele en oppgave til en person med å se nærmere på dette problemet med mål om å lukke dette før det rekker å koste mye penger eller medføre andre problemer.

Årshjulet

I løpet av et år er det ulike høytider, ferier, sesongskifter mm. Vi har derfor laget et årshjul der man kan holde ordne på hva man gjør hvor, for å redusere forbruk i disse perioder. Det er nyttig å sette dette i struktur og gjøre seg mindre personavhengig ved jobbytte, sykdom mm.

Skalerbart

Uavhengig av bedriftsstørrelse

EnergyManager er beregnet for både store og små virksomheter. Man kan selv bestemme hvor mange nivåer, grupper og temaer man ønsker i systemet og enkelt navigere til informasjonen man har interesse av. Eksempelvis land, region, byggtype, bygg, systemtype og tag.

Generisk

Bygget for å tilpasses alle typer virksomheter

Systemet kan brukes i alle bransjer fordi man enkelt kan endre temaer og navngivning. ISO 50001 er generisk og systemet er bygget etter denne standarden.

Egen Admin modul i systemet

Brukere av Energy Manager

EnergyManager er en samhandlingsplattform innen energi og miljø, der man skal kunne samhandle på tvers av organisering og stilling.

Operatører

Servicepersonell

Rådgivere

Leverandører av driftstjenester

Økonomi

Ledelse

Miljøleder

Energileder

Enhetsleder

Driftspersonlell

Prosjektledere

Operatører

ISO AUDIT

Enova

ISO-syklusen
Planlegge
Utføre
Kontrollere
Korrigere

ISO 50001

ISO-sertifisering

ISO 50001 er en standardisering av energiledelsessystem. ISO 50001 følger planlegg-utfør-kontroller-korriger (plan-do-check-act, PDCA)-syklusen for kontinuerlig forbedring. Dette er en metodikk som er gjennomført i flere ISO-standarder, og en ISO 50001 vil være gjenkjennbar for organisasjoner som er sertifiserte innen ISO 9001, 14001, 27001, og andre.

EnergyManager ivaretar ISO 50001 gjennom flere moduler, bl.a. med sporbarhet og brukerkontroll på tiltak og oppgaver. Energy Manager AS kan også bistå bedrifter som ønsker å se nærmere på en sertifisering.

Kr Sand Kommune er som første byggeier i Norge sertifisert på plattformen EnergyManager

BAKGRUNN

Av energiledere, for energiledere

EnergyManager er utviklet av energiledere. Etter mange år som energirådgiver og energileder, fikk Rune Rosseland en idé om at det manglet et tilgjengelig og helhetlig software-verktøy for utøvende energi- og miljøledelse. Det som fantes var kun relativt enkle systemer for monitorering av energiforbruk(såkalte EOS-systemer). 

EnergyManager er utviklet gjennom 10 år i samarbeid med kunder og virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge

Skattefunn

Kristiansand Kommune

Nøsted&

Sarpsborg Kommune

Ønsker du å finne ut mer om EnergyManager,
eller booke en demo?