Tredal AS har kuttet virksomhetens samlede årsforbruk av strøm og olje med nærmere en kvart million kilowattimer! Det er en reduksjon av energiforbruket på hele 63 prosent.

I etterkant av dette prosjektet er vi blitt mye mer bevisste på hvor mye det faktisk betyr å tenke energisparing, sier daglig leder ved Tredal AS, Sverre Langseth.

I lokalene til den renommerte og tradisjonsrike tilhengerfabrikken på Tredal i gamle Lindesnes kommune er det i samarbeid med ENØK Total AS gjort tiltak som har mer enn halvert bedriftens energiforbruk! Helt nøyaktig viser resultatet fra oppstart i mai 2022 og fram til april 2023 en besparelse på 240.580 kilowattimer (kWt). Hvor raskt ENØK-investeringen som Tredal AS nå har gjennomført er nedbetalt, avhenger av hvordan strømprisen utvikler seg. Men 4-5 år er sannsynlig. Med vedvarende høy strømpris, går nedbetalingen enda raskere. Sverre Langseth legger ikke skjul på at han er forbløffet over de store gevinstene som i løpet av kort tid er realisert gjennom samarbeidet med ENØK Total AS.

På grunn av de økte strømkostnadene skjønte jeg at det var potensiale for innsparing, men er nok blitt overrasket over hvor stor reduksjon vi faktisk har oppnådd. Investeringen ble også stor, men inntjeningen viser at det er verdt det, spesielt med dagens strømpriser, oppsummerer Langseth.
Led-lys i taket og flere nye varmepumper er blant tiltakene som har bidratt til å kutte det årlige strømforbruket til Tredal AS med hele 63 prosent.

Dette har vi gjort hos Tredal

Hos Tredal AS har ENØK Total levert et nøkkelferdig prosjekt. Det vil si inkludert alle fag, herunder både elektriker, rørlegger og automatiker. Det ligger da også i navnet vårt, at vi er en total-leverandør. Gjennom prosjektet er det gjennomført en rekke tekniske tiltak og innsatsfaktorer:

 • Konvertert/byttet ca. 300 armaturer til LED-belysning
 • Lys-styring
 • Energioppfølgingssystem (EOS)
 • 8 nye energimålere
 • 1 nytt ventilasjonsaggregat
 • Oppgradert 2 ventilasjonsaggregater med frekvensstyrte vifter
 • Sju stk. 6,7 kW nye luft-til-luft varmepumper
 • En stk. 40 kW væske-vann varmepumpe
 • Rehabilitering av eksisterende energibrønn og energisentral
 • Nytt SD-anlegg (sentral driftskontroll) som overvåker og styrer:
  Varme og ventilasjon i 10 soner
  Tre ventilasjonsaggregat etter CO2 og temperatur
  Ni varmepumper av typen luft-til-luft (sju nye, og to som ble montert høsten 2021)
  Ny Energisentral


Prosjektet har også identifisert små og tilsynelatende uskyldige «energityver» som samlet sett likevel blir store.

Eksempelvis avdekket en gjennomgang av luftforbruk på vår kompressor i produksjonen lekkasjer som i utgangspunktet virket små, men som viste seg å være årsak til unødvendig stort luftforbruk. Dette medførte at vi, etter nødvendige tiltak, kunne investere i en mye mindre kompressor, med mye lavere energiforbruk. Bare dette tiltaket alene har medført store besparelser», sier Langseth, som selv med to enkle ord oppsummerer hva prosjektet har handlet om: "Fornying og effektivisering".
Sverre Langseth viser fram det nye ventilasjonsanlegget som også sørger for varmegjenvinning fra verkstedet. Eksempelvis fra sveising.

Kan bli 0-bedrift

En ENØK-gevinst på 40 til 60 prosent er faktisk et ganske normalt resultat i bedrifter, verksteder, lagre og lignende», sier Joar Fasseland, ENØK Total AS’ prosjektleder og energirådgiver hos Tredal AS.

Han er ganske soleklar på hva neste steg bør være:

Etter dette ENØK-prosjektet har Tredal AS et årsforbruk på ca. 170.000 kilowattimer. Med et solcelleanlegg på taket vil bedriften kunne dekke inn hele dette forbruket, og dermed bli en 0-bedrift. Altså produsere like mye energi som de selv bruker, sier Fasseland.

Ifølge han vil et solkraftverk på ca. 200 kWp være tilstrekkelig. Det tilsvarer 435 paneler. Tredal AS har store takflater, og faktisk plass til det dobbelte. Benevnelsen kWp står for kilowattpeak, og forteller hvor mye et solcelleanlegg med «full tilgjengelig solkraft» kan levere. 200 kWp tilsvarer da 200.000 watt. Sverre Langseth liker tanken, men er ikke helt klar for å starte på denne solskinnshistorien riktig ennå.

Legger vi solcellepaneler på hele taket vil vi faktisk kunne selge energi, i tillegg til våre fantastiske Tredal-tilhengere, smiler Langseth, som selv er blitt en skikkelig tilhenger av energisparing.

For bedriften er det naturlig nok først og fremst de økonomiske gevinstene som er viktigste motiveringsfaktor for å gjennomføre energitiltak i dette omfanget. Men energieffektiviseringen bidrar også til å gjøre bedriften grønnere og mer bærekraftig. ENØK er godt for økonomien, og godt for miljøet. I forlengelsen av prosjektet har ENØK Total AS også utarbeidet miljøregnskap for bedriften etter GHG-protokollen. En internasjonal standard for måling og rapportering av klimagassutslipp.

Men når det gjelder solceller på taket er investeringene fremdeles så store at vi ikke helt har bestemt oss ennå for å gjennomføre dette, sier han.
Som dette bildet viser har Tredal AS store takflater, ideelle for solcelle-paneler. Et solkraftverk her på ca. 200 kWp vil være tilstrekkelig til å gjøre Tredal AS til en 0-bedrift. Da er bare halvparten av takflaten tatt i bruk.

Om samarbeidet med ENØK Total AS er han imidlertid ikke i tvil.

Det har fungert utmerket. Prosjektet ble gjennomført innenfor planlagte økonomiske og tidsmessige rammer, og informasjon og avgjørelser er håndtert meget bra underveis, sier han og legger til at første kontakten med ENØK Total var høsten 2020. Før Ukraina-krig og strømkrise kom på agendaen.
Allerede da viste forprosjektet som vi fikk utarbeidet et ganske stort innsparingspotensial. Men på grunn av en del gammelt utstyr i bedriften ville det også bli relativt store investeringer, så inntil videre la vi prosjektet på is. Men høsten 2021 ble vi nødt til å skifte ut vår gamle oljefyr, som ved behov ble brukt til oppvarming av lokalene. Vi byttet denne ut med to varmepumper som ble installert i verkstedlokalene, og da var vi egentlig i gang. Da strømprisene begynte å stige faretruende tok vi våren 2022 en ny vurdering av det samlede prosjektet, og bestemte oss for å realisere planen vår «Enøk Tiltak Tredal», med ENØK Total AS som vår prosjektleder, forteller Sverre Langseth.

Ønsker du å redusere energiforbruket?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!