Næringsbygg i Kristiansand har oppnådd unike resultater ved at de sparer mer enn 100% i netto innkjøpt energi. Noe som betyr at de ikke bare dekker sitt eget energiforbruk, men også overskrider det og leverer overskuddsenergi tilbake til strømnettet! Dette resultatet er en inspirasjon for hele bransjen, og et eksempel på hva som kan oppnås når man prioriterer energieffektivitet, samt har fokus på ren fornybar energi. Uten tvil er næringsbygg en viktig bidragsyter til en bærekraftig fremtid!

Landskapsentreprenørene  har oppnådd en bemerkelsesverdig prestasjon ved å spare hele 106% i netto innkjøpt energi. Det innebærer at det har blitt implementert en rekke tiltak for å minimere energiforbruket i Landskapsentreprenørenes bygninger. Dette inkluderer blant annet energieffektive belysningsløsninger, behovsstyring av varme og ventilasjon, nye luft-vann varmepumper med propan som kjølemedie samt Energymanager energiovervåkingssystem. Alt dette bakt inn i et nytt SD anlegg som sørger for optimalisert drift gjennom hele året. Som et tillegg til alle energireduserende tiltak, er det installert solcelleanlegg som energikilde. Kombinasjonen av energieffektive tiltak og installasjon av solcelleanlegg som produserer opp til ca. 118.500 kWh i året, gjør at bygget på 1550kvm oppnår et resultat på 106% i netto innkjøpt energi. Ikke bare har de et energieffektivt bygg, det er energipositivt!

Nøkkelen for å bli energipositiv ligger i tiltakene som gjøres for at bygget skal redusere forbruket. Vi har spisskompetanse innen effektivisering og våre kunder reduserer forbruket med 30-79%. Hos Landskapsentreprenørene har vi først redusert kraftig i energiforbruket, noe som gjør at de i kombinasjon med aktiv drift fra Energivakta og solceller har gitt en besparelse på over 100%, det er unikt, forklarer Rune Rosseland, daglig leder i Enøk Total.
Daglig leder i Enøk Total, Rune Rosseland.

Et energipositivt bygg er en type bygning som produserer mer energi enn det forbruker over en definert tidsperiode. Dette betyr at slike bygninger genererer overskudd av energi som kan leveres tilbake til strømnettet eller brukes til andre formål.

I tillegg til store besparelser på energikostnader har Landskapsentreprenørene også redusert sin miljøpåvirkning betydelig. Den ekstra energien de produserer og leverer tilbake til strømnettet, hjelper til med å redusere behovet for fossile brensler og reduserer klimagassutslippene i samfunnet. Prosjektet er utført av Enøk Total og Mandal kjøleservice.

Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er blitt gjort for å redusere vårt energiforbruk. Ikke bare har vi redusert forbruket og kostnadene, men vi produserer også all energien selv. Fortsetter vi å holde forbruket nede, vil dette prosjektet (energikartlegging, prosjektering, installasjoner og solcelleanlegg) være nedbetalt innen 6-7år. Så dette er en svært lønnsom investering for oss, det er det ingen tvil om, forteller Egil Johnsen, daglig leder i Landskapsentreprenørene.
Bildet viser solcelleanlegget på taket hos Landskapsentreprenørene. Levert av Enøk Total.

Energipositive bygg er en viktig del av overgangen til mer bærekraftig byggepraksis, da de ikke bare reduserer karbonavtrykket, men også kan bidra til å forsyne samfunnet med ren energi. Dette er spesielt verdifullt i tider med økt fokus på fornybare energikilder og klimaendringer. Energipositive bygg er et viktig konsept innen bærekraftig arkitektur og design, da de bidrar til å redusere det totale energiforbruket og dermed miljøpåvirkningen. For å oppnå energipositivitet, implementeres en rekke energieffektive løsninger for å redusere forbruket, samt at man bruker ren fornybar energi som for eksempel solceller.

Næringsbygg er viktige for å nå miljøambisjonene

EU-parlamentet vedtok 14. mars et direktiv om bygningers energiytelse: alle næringsbygg skal opp på minimum energimerke E i 2027, og energimerke D innen 2030. Selv om et slikt vedtak verken betyr endelig vedtatt EU-direktiv eller norsk lov, så kan vi være sikre på at fokuset på energieffektivisering øker. Næringsbygg står for 40% av energiforbruket og 36% av CO2-utslippene i Europa. Energieffektive bygg er derfor helt avgjørende for å nå miljøambisjonene. Med det økende fokuset på energieffektive bygg gjør stadig flere energibesparende tiltak. Og økningen av solcelleanlegg for å produsere egen strøm, gjør at et bygg ikke bare blir energieffektivt, -det kan oppnå energipositivitet!

Eksempel på et energipositivt bygg:

Bygget bruker 300.000 kWh. Etter energireduserende tiltak er implementert reduseres energiforbruket med 50% og bygget står igjen med et forbruk på 150.000 kWh. Det installeres 250 kWp solceller på bygget som produserer 200.000 kWh i året. Da får man et overskudd på 50.000 kWh. Overskuddsstrømmen blir solgt eller kan lagres på batteri. Bygget kjøper noe energi på vinteren når solproduksjonen er lavere, men gjennom året totalt sett produserer solcellene mer energi enn bygget bruker. Bygget får da status som energipositivt.

(Ikke alle bygg har mulighet til å bli energipositive, da dette avhenger hvor stort energiforbruk bygget krever, samt hvor mye areal bygget har til bruk av solcelleanlegg. Men alle bygninger kan og bør bli energieffektive).

Å ha et energieffektivt- eller energipositivt bygg gir flere fordeler, blant annet:

  • Reduserte energikostnader: Energieffektive bygg er designet for å minimere energiforbruket. Dette resulterer i lavere strømregninger og reduserte kostnader over tid.
  • Miljøvennlig: Redusert energiforbruk betyr mindre utslipp av klimagasser og lavere miljøpåvirkning. Dette bidrar til å redusere den totale karbonavtrykket.
  • Bedre komfort: Energieffektive bygg har vanligvis bedre isolasjon og temperaturkontroll. Dette skaper et mer komfortabelt inneklima med jevnere temperaturer og bedre luftkvalitet.
  • Økt verdi på eiendommen: Energieffektive bygg har ofte høyere markedsverdi. Deres lavere driftskostnader og miljøvennlige egenskaper tiltrekker kjøpere og investorer.
  • Fremtidssikring: Med stadig strengere energireguleringer kan energieffektive bygg være bedre rustet til å møte fremtidige krav og standarder.
  • Fleksibilitet i energikilder: Disse byggene er ofte bedre rustet til å dra nytte av alternative energikilder som solenergi, vindkraft eller geotermisk energi, og dermed redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder.
  • Økonomisk støtte: For eksempel Enova kan gi støtte til energikartlegging og energitiltak.
  • Bedre omdømme: Energieffektive bygg viser et engasjement for bærekraft og miljøvern, noe som kan forbedre omdømmet til eierne, utviklerne eller brukerne.
Interessert i å få et energieffektivt bygg, samt redusere energikostnadene?

Enøk Total er en av Norges ledende bedrifter innen energieffektivisering. Vi er eksperter på å hjelpe alle typer virksomheter med å redusere energi- og effektutgiftene, samt redusere sine Co2-utslipp. Enten det er prosessbedrifter, mekanisk industri, badeland, datasentre, kommunale bygg, retail, hoteller, næringsbygg eller verksteder – vi har løsningene som gir deg de beste kost-nytte fordelene. Vi forbedrer bygninger i hele Norge.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!